gs 3kerken joomla

Uw Collectegift  DIGITAAL  overmaken
Hoe gaat dat?

____________________________

Er zijn drie mogelijkheden:

1.Via uw smart-phone of tablet doneert u de collectegift via een overboeking naar het rekeningnummer van de diakonie
  
Een normale procedure die geen verdere toelichting nodig heeft.

_______________

 

2. Idem, maar nu via een QR-code waarmee u sneller, eenvoudig, veilig en automatisch verbonden bent met het rekeningnummer van de diakonie of de kerk.
   
Het enige wat u nodig hebt is een QR-scanner op uw telefoon of tablet.
   
De afzonderlijke QR-codes voor donaties aan de Kerk en/of de Diakonie staan hieronder, maar die kunt u ook altijd vinden in het kerkblad op de pagina Kerkdiensten.

QR code Diakonie

QR-code Diakonie

QR code Kerk

QR-code Kerk

 _____________________

 

3. Maar nog eenvoudiger doneert u een collectegift via de collecte app APPOSTEL.Appostel app   

Nadat u eenmalig de app 'Appostel' op uw telefoon, tabet of computer hebt geïnstalleerd, doneert u via deze app snel en simpel uw collectegift naar de Kerk en/of de Diaconie van onze gemeente.

Hoe u de app 'Apostel' kunt downloaden, installeren en gebruiken leest u in de volgende uitgebreide instructie:

 Handleiding voor het Downloaden en Gebruik van de app APPOSTEL

 

_______________________

 

De ZWO-Commissie

_______________________________________

 

 

 

ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

 

ZWOZending is de opdracht aan kerken en christenen om de bijbelse boodschap door te geven en zichtbaar te maken voor alle mensen. Vanaf het begin ging dat samen met medische zorg en onderwijs voor mensen waarmee men in contact kwam.

Werelddiaconaat is een kerkelijk antwoord op de nood van de wereld. Veelal betekent dit acute noodhulp verlenen bij rampen. De PKN-kerken hebben dit werk gebundeld onder de noemer Kerkinactie. Zie hier voor ook de website www.kerkinactie.nl

Ontwikkelingssamenwerking is het aanpakken van de oorzaken die armoede en onrechtvaardige structuren in stand houden.
Ook dit werk is gebundeld via Kerkinactie.

Kerk in Actie

kerk in actieWerkwijze Kerkinactie. In het ZWO-werk is geen sprake van eenrichtingverkeer. Samen met de mensen waar het om gaat worden oplossingen gezocht. Zij nemen de initiatieven en zonodig springt Kerkinactie bij met financiële hulp of door het beschikbaar stellen van deskundigen.
De contacten lopen over het algemeen via kerken en kerkelijke organisaties. Dat betekent echter niet dat de steun niet aan iedereen ten goede kan komen, ongeacht geloof, politieke overtuiging, ras of nationaliteit. De steun mag verder ook niet leiden tot blijvende afhankelijkheid.

De ZWO-commissie in Sneek.

Binnen de PKN-gemeente Sneek is een ZWO-commissie actief.
Doelstelling van de ZWO-commissie is: Kansarmen in deze wereld proberen weer een toekomst te geven.

Taken van de ZWO-commissie zijn voornamelijk het bewust maken van de kerk(-leden) voor de nood van anderen en het geven van informatie over het werk van zending en werelddiaconaat.
Uiteraard heeft de ZWO-commissie ook een belangrijke rol in het vergaren van gelden ten behoeve van het werk van Kerkinactie, zowel in geval van noodhulp bij rampen als structureel.
Voor dit werk is veel geld nodig. Dit geld wordt bijeengebracht door speciale acties en doelcollectes in kerken.
Ten behoeve van de zending komt een groot deel van het geld echter binnen via vrijwillige bijdragen die jaarlijks worden geïnd door middel van acceptgirokaarten.

Samenstelling ZWO-commissie (per 1-1-2017)

Functie Naam telefoonnr.
Voorzitter Yde Haarsma 0515-413452
Secretaris  vakant  
Lid Bruuinsje van der Wal-Gerritsen 0515-412585
Lid Henk Grondsma 0515-418860

 

ZWO Projecten

De ZWO-commissie steunt verder 2 projecten, deze projecten begeleiden we steeds 2 jaar en ieder jaar valt er een project af en komt er ook weer een nieuw project bij. Beide projecten staan 2 maal in het middelpunt van onze ZWO-zondagen en dan proberen we in de diensten iets uit te leggen over deze projecten en de collecte is daar dan ook voor bestemd.

De huidige projecten die we steunen:

1. De Stichting Trijntje Beimers

Tryntsje Beimers werd geboren in 1922 in Nederland in het Friese dorp Sint Annaparochie. In 1937, op haar vijftiende, volgde ze haar roeping tot het missiewerk.
Ze begon met een zesjarige opleiding in de verpleging. Daarna volgde ze een opleiding aan de Bijbelschool in Doorn.
In 1953 begon ze haar reis naar Tanzania, of Tanganyka zoals het destijds werd genoemd.
Het begin was moeilijk omdat ze geen financiële ondersteuning had. Ze vertrok met het beetje geld dat ze thuis verdiend had met aardappels zoeken.

De eerste plek waar ze ging werken was Kilangala. Verschillende activiteiten werden opgezet:

- het verspreiden van het evangelie - het maken en verspreiden van de Nuru, een geschreven krantje in het Swahili
- het geven van onderwijs onder de naam Tapa (basisonderwijs)
- ziekenverzorging in een kliniek - kinderopvang van voornamelijk weeskinderen
- het stichten van kerken in samenwerking met de Moravian kerk en de Bijbelschool.

Sinds 2004 is de Stichting Trijntje Beimers nauw betrokken bij het werk op de missieposten in Kilangala en Kantembo. Het is de voortzetting van het in 1992 opgerichte Trijntje Beimers Comité.
Van 2011 dateren de eerste contacten met het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg). In 2013 groeide dat uit tot nauwe samenwerking, waarbij het ZZg nu het voortouw neemt in het werk en de contacten met Tanzania.

2. Informatie over het tweede project is op dit moment nog niet bekend.

 

 

Jeugddiaconie

________________________________________________________________________

 

 

 Jeugddiaconaat

Het Jeugddiaconaat beoogt het dienende en delende karakter van de kerk aan de jeugd duidelijk maken in vormen van gesprek en daad. Daarin staan de woorden als: omzien, wederkerigheid, delen en begrip centraal. De kerk moet ruimte scheppen om daarin duidelijkheid te verschaffen en het diaconaat kan daarbij een goede aansluiting zijn.
Het Jeugddiaconaat is een onderdeel van de Jeugdraad van de Protestantse kerk in Sneek.
Uitgangspunten:

 • Het jeugddiaconaat stemt de werkzaamheden af met de pastorale taken voor jeugd en jongeren.
 • Bewustmaking van diaconaal denken en doen onder de jeugd/jongeren. Toegespitst op de praktische taken "voor, met, door jongeren".
 • De jeugddiaken gaat creatief om met het ontwikkelen van mogelijkheden om jongeren diaconaal actief te laten zijn.
 • Jongeren direct betrekken bij de opzet en uitvoering van activiteiten.
 • Met jongeren grenzen doorbreken tussen kerk en maatschappij.
 • Het jeugddiaconaat gestalte geven via kleinschalige projecten op plaatselijk, regionaal en wereldwijd niveau.
 • Een jeugddiaken is in de eerste plaats een organisator.

Diaconie: ANBI gegevens

________________________________________________________________________

 

 

 

ANBI gegevens

Naam: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Sneek
KvK nummer diaconie : 76372642.

RSIN-/fiscaal nummer: 824137036

Contactadres:
Rienck Bockemakade 7
8601 AC SNEEK
Telefoon 0515 412773
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bestuur.
De diaconie van de gemeente heeft rechtspersoonlijkheid. Het college van diakenen is het bestuur van de diaconie. De Protestantse Gemeente te Sneek wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard vertegenwoordigd door de diaconie.
Het college van diakenen wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het college van diakenen draagt er zorg voor dat de boekhouding en het middelenbeheer niet in één hand zijn.

Beleidsplannen

Diaconie Beleidsplan 2020-2025
Financieel beleid Diaconie 2017-2018

Beloningsbeleid.
De diaconie heeft geen werknemers in dienst. Alle werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers.

Doelstelling De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Sneek deelt de visie op het diaconaat, verwoord in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland: "De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen van wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt."

Verslag uitgeoefende activiteiten
Overzicht taken en activiteiten diaconie

Financiële verantwoording


Jaarrekening Diaconie

Jaarrekening Diaconie 2021

 
PDF-versie van de Jaarrekening diaconie 2021

 

__________________________________

Diaconie: Contactadressen

________________________________________________________________________

 

 

Adres diaconie

Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek
Rienck Bockemakade 7
8601 AC Sneek

Bankrekening diaconie

Rekeningnummer NL20 RABO 0359 5059 45
t.n.v. College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Sneek

Voorzitter

Maaike Stienstra, tel. 06 51149690
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris

Aletta Kits-Wijma,  tel. 0515 425444
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester

Joop Hoppe, tel. 0515 416811

Jeugddiaconaat

Leonard Spijksma, tel. 06 41465523
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sociaal diakenen

Foppe Rozema, tel. 422072
Pieter Groenhof, tel. 0515 424833 
Alie Niemeyer-Postma, tel. 0515 521964

Opvanghuis "De Herberg"

Fokke Dijkstra, tel. 0515 426763

________________________________________________________

 

 

De Diaconie: Taken

__________________________________________________________________________

 

 

De taken van een diaken

Voor al het werk dat in de protestantse gemeenten gebeurt, dus ook voor diaconaal werk, zijn regels opgesteld. Die regels staan in de kerkorde van de Protestantse Kerk. Diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot:

 • de dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven;
 • de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld;
 • toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
 • de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard.

Diaken en gemeente

Diakenen zijn vaak uitvoerend bezig. De kerntaak van een diaken is dat hij/zij gemeenteleden stimuleert om zich in te zetten voor diaconale nood dichtbij en veraf. In de Kerkorde staat dat de gemeente als geheel de opdracht heeft om in kerk en samenleving te delen, te helpen waar geen helper is en te getuigen van gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. De diaken heeft hierin een stimulerende en toerustende taak en schept de mogelijkheden voor gemeenteleden, schakelt hen in.

Diaken en liturgie

Het diaconaat is nauw verbonden met de liturgie. In de liturgie heeft de diaken een eigen unieke taak en rol:

 • De diaken is betrokken bij de voorbeden: welke diaconale noden hebben aandacht nodig?; voor welke hoopvolle initiatieven kan gedankt worden?
 • De diaken zamelt tijdens de collecte middelen in en vraagt om betrokkenheid bij het diaconale werk.;
 • De diaken is betrokken bij de voorbereiding en het uitdelen bij het Avondmaal.

Meer artikelen...