gs 3kerken joomla

ANBI gegevens PKN SNEEK

____________________________________________________________________________________________


A. Algemene gegevens

 Naam ANBI:  Protestantse Gemeente Sneek
 Adres:  Rienck Bockemakade 7
 Postcode:  8601 AC
 Plaats:  Sneek
Telefoonnummer:  0515-412773
 Email  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 Inschrijfnr. KvK  61080497
 RSIN/Fiscaal nummer:  823340375
 Website adres:  www.pknsneek.nl

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van onze kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente.
Deze ambtsdragers worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.
Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

De hierbovengenoemde Doelstelling/Visie is door onze kerk verwoord in een Beleidsplan.
De volledige versie van het Beleidsplan_2018-2022 is in deze website opgenomen.

E. Beloningsbeleid

De beloning van predikanten en kerkelijk medewerkers is geregeld in de Generale regelingen Protestantse kerk Nederland.
Voor predikanten betreft dit de volgende regeling:
- Arbeidsvoorwaarden predikanten actueel van de Protestantse Kerk Nederland.
De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de volgende regeling:
- Arbeidsvoorwaarden Kerkelijk-medewerkers actueel van de Protestantse kerk in Nederland.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste activiteiten treft u aan op de homepage van onze website. 

G. Voorgenomen bestedingen

In de meerjarenbegroting 2015 t/m 2019 staan de volgende tekorten:
    2015: negatief € 137.000
    2016: negatief € 89.000
    2017: negatief € 56.000
    2018: negatief € 57.000
    2019: negatief € 56.000

Deze bedragen zijn de uitkomst van de prognoses bij ongewijzigd beleid, waarbij de volgende (belangrijke) veronderstellingen zijn gehanteerd:
1. Vanaf 2012 is het kenmerk van de bijdragen levend geld dat deze ongeveer 94% tot 95% zijn van het bedrag van het voorgaande jaar.
Voor de cijfers van 2015 tot en met 2019 is gerekend met een vergelijkbaar percentage. Dit kan echter in de praktijk ook nog wel eens lager uitvallen omdat er sprake is van een sterke vergrijzing van de gemeente en deze groep verreweg de grootste bijdragen levert.
2. In de samensteling van predikantsplaatsen en medewerkers is rekening gehouden met natuurlijk verloop, waarbij het uitgangspunt is dat deze vacatures niet opnieuw zullen worden ingevuld door betaalde krachten.
In de begroting is er al vanuit gegaan dat deze predikantsplaatsen zullen vervallen.

H. Jaarrekening 2021

Jaarrekening Kerk 2021

PDF-versie van de Jaarrekening 2021

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Onze kerkelijke gemeente bezit ook nog enig vermogen in de vorm van geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.