gs 3kerken joomla

De ZWO-Commissie

_______________________________________

 

 

 

ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

 

ZWOZending is de opdracht aan kerken en christenen om de bijbelse boodschap door te geven en zichtbaar te maken voor alle mensen. Vanaf het begin ging dat samen met medische zorg en onderwijs voor mensen waarmee men in contact kwam.

Werelddiaconaat is een kerkelijk antwoord op de nood van de wereld. Veelal betekent dit acute noodhulp verlenen bij rampen. De PKN-kerken hebben dit werk gebundeld onder de noemer Kerkinactie. Zie hier voor ook de website www.kerkinactie.nl

Ontwikkelingssamenwerking is het aanpakken van de oorzaken die armoede en onrechtvaardige structuren in stand houden.
Ook dit werk is gebundeld via Kerkinactie.

Kerk in Actie

kerk in actieWerkwijze Kerkinactie. In het ZWO-werk is geen sprake van eenrichtingverkeer. Samen met de mensen waar het om gaat worden oplossingen gezocht. Zij nemen de initiatieven en zonodig springt Kerkinactie bij met financiële hulp of door het beschikbaar stellen van deskundigen.
De contacten lopen over het algemeen via kerken en kerkelijke organisaties. Dat betekent echter niet dat de steun niet aan iedereen ten goede kan komen, ongeacht geloof, politieke overtuiging, ras of nationaliteit. De steun mag verder ook niet leiden tot blijvende afhankelijkheid.

De ZWO-commissie in Sneek.

Binnen de PKN-gemeente Sneek is een ZWO-commissie actief.
Doelstelling van de ZWO-commissie is: Kansarmen in deze wereld proberen weer een toekomst te geven.

Taken van de ZWO-commissie zijn voornamelijk het bewust maken van de kerk(-leden) voor de nood van anderen en het geven van informatie over het werk van zending en werelddiaconaat.
Uiteraard heeft de ZWO-commissie ook een belangrijke rol in het vergaren van gelden ten behoeve van het werk van Kerkinactie, zowel in geval van noodhulp bij rampen als structureel.
Voor dit werk is veel geld nodig. Dit geld wordt bijeengebracht door speciale acties en doelcollectes in kerken.
Ten behoeve van de zending komt een groot deel van het geld echter binnen via vrijwillige bijdragen die jaarlijks worden geïnd door middel van acceptgirokaarten.

Samenstelling ZWO-commissie (per 1-1-2017)

Functie Naam telefoonnr.
Voorzitter Yde Haarsma 0515-413452
Secretaris  vakant  
Lid Bruuinsje van der Wal-Gerritsen 0515-412585
Lid Henk Grondsma 0515-418860

 

ZWO Projecten

De ZWO-commissie steunt verder 2 projecten, deze projecten begeleiden we steeds 2 jaar en ieder jaar valt er een project af en komt er ook weer een nieuw project bij. Beide projecten staan 2 maal in het middelpunt van onze ZWO-zondagen en dan proberen we in de diensten iets uit te leggen over deze projecten en de collecte is daar dan ook voor bestemd.

De huidige projecten die we steunen:

1. De Stichting Trijntje Beimers

Tryntsje Beimers werd geboren in 1922 in Nederland in het Friese dorp Sint Annaparochie. In 1937, op haar vijftiende, volgde ze haar roeping tot het missiewerk.
Ze begon met een zesjarige opleiding in de verpleging. Daarna volgde ze een opleiding aan de Bijbelschool in Doorn.
In 1953 begon ze haar reis naar Tanzania, of Tanganyka zoals het destijds werd genoemd.
Het begin was moeilijk omdat ze geen financiële ondersteuning had. Ze vertrok met het beetje geld dat ze thuis verdiend had met aardappels zoeken.

De eerste plek waar ze ging werken was Kilangala. Verschillende activiteiten werden opgezet:

- het verspreiden van het evangelie - het maken en verspreiden van de Nuru, een geschreven krantje in het Swahili
- het geven van onderwijs onder de naam Tapa (basisonderwijs)
- ziekenverzorging in een kliniek - kinderopvang van voornamelijk weeskinderen
- het stichten van kerken in samenwerking met de Moravian kerk en de Bijbelschool.

Sinds 2004 is de Stichting Trijntje Beimers nauw betrokken bij het werk op de missieposten in Kilangala en Kantembo. Het is de voortzetting van het in 1992 opgerichte Trijntje Beimers Comité.
Van 2011 dateren de eerste contacten met het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg). In 2013 groeide dat uit tot nauwe samenwerking, waarbij het ZZg nu het voortouw neemt in het werk en de contacten met Tanzania.

2. Informatie over het tweede project is op dit moment nog niet bekend.