gs 3kerken joomla

 Predikanten en kerkelijk werkers in 2021

In onze gemeente is momenteel alleen ds Fedde Welbedacht werkzaam als full time predikant in vaste dienst.
PredikantenCollage 2021In de vakatures die zijn ontstaan na het vertrek van ds Evert Jan Hefting en ds Jan Wiillem Nieboer zijn in tijdelijk dienstverband benoemd ds Aizo Wiebenga en ds Rianne van Zessen.

Meer info over het Pastoraat
Adressen en telefoonnummers

  (Klik op de afbeelding voor een vergroting

De PKN Gemeente Sneek

__________________________________________________________________________________________________

 Over ons

De Protestantse Gemeente Sneek is ontstaan uit een samengaan van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente in Sneek.
Deze fusie is op 9 januari 2011 notarieel vastgelegd tijdens een feestelijke dienst in de Martinikerk.

In de afgelopen jaren zijn we als Protestantse Gemeente Sneek bezig geweest met het ontwikkelen van een visie voor de komende jaren. Dit heeft geresulteerd in de Visie 2020. Vanuit deze visie kiezen wij ervoor om als kerkelijke gemeente vanuit één centrum midden in de stad Sneek, herkenbaar in de stad aanwezig te zijn.
Inmiddels is de keuze gemaakt om de Martinikerk hiervoor geschikt te maken. Wij willen een levende vitale gemeente zijn, betrokken op elkaar en de wereld om ons heen.

De droom

"Wij dromen van een kerk die mensen rondom en vanuit het Woord van God verbindt, een kerk die ook een warme gemeente is, waar mensen zich met elkaar verbonden weten.
We dromen van een kerk waarin mensen hun gaven, kwaliteiten en kennis met elkaar delen.
We dromen van een kerk die de samenleving raakt, waar mensen die zelden of niet in een kerkdienst komen ons weten te vinden, op zoek naar zichzelf, naar de ander en naar God. Een kerk, die – vertrouwend op Gods gang naar ons toe – wil groeien aan wat er om haar heen gebeurt."

 (Uit: Beleidsplan 2018 - 2022)

______________________________

 Structuur van het pastoraat in onze gemeente

Tot 2016 kende onze Gemeente nog 2 wijken: De Oosterwijk en de Martiniwijk

In vervolg op de rapportage van de werkgroep 'Visie 2020' zijn in 2017 echter een aantal wijzigingen binnen onze gemeente doorgevoerd.

Eén van deze wijzigingen is dat er binnen Sneek geen wijken en wijkraden meer bestaan. We zijn nu  één Protestantse  Gemeente waarbij we vanaf Pinksteren 2017 ook iedere zondag één gezamenlijke kerkdienst houden in één van onze kerkgebouwen.

Commissie Pastoraat

CommissiePastoraat

In verband met de wijzigingen in de organisatiestructuur binnen onze kerkelijke gemeente zijn de wijkraden opgeheven en worden de activiteiten rondom pastoraat uitgevoerd door de Commissie Pastoraat die werkzaam is in de hele breedte van onze kerkelijke gemeente.
In deze commissie hebben ouderlingen, een vertegenwoordiging van de ouderenraad, de jeugdraad en ook een aantal regio coördinatoren zitting.
Ook is er vanuit de diaconie een afgevaardigde aanwezig en zijn uiteraard de predikanten en kerkelijk werkers betrokken.
Vanuit de commissie worden de verschillende kerkelijk medewerkers ondersteund bij hun taken in het pastoraat.

Paula Buijs-Mersie is de secretaresse van de commissie Pastoraat.

Indien u een vraag heeft met betrekking tot de commissie Pastoraat, neem dan gerust contact op met Paula Buijs, via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoon : 559290.

 

Opzet van het Pastoraat

Het pastoraat in onze gemeente heeft een andere opzet gekregen dan voorheen. Een verschuiving van VERZORGINGSPASTORAAT naar ONTMOETINGSPASTORAAT.

Het georganiseerde bezoekwerk, wat we het verzorgingspastoraat noemen, komt steeds meer onder druk te staan, enerzijds omdat er steeds minder vrijwilligers zijn om bezoekwerk te doen en anderzijds omdat er bij gemeenteleden steeds minder behoefte bestaat aan het traditionele bezoek vanuit de kerk.

In ontmoetingspastoraat bestaat de mogelijkheid om vragen en verhalen met elkaar te delen en naar elkaar om te zien. Ontmoetingspastoraat vindt in onze gemeente al op veel plekken plaats, o.a. in de ‘Loop inn’ op zondagmiddag, ‘Open Kerk’ op dinsdagmorgen, ouderenmiddagen, 'SamenEten', Geestdriftbijeenkomsten, leerhuis en gespreksgroepen, etc.
Uiteraard blijft er altijd persoonlijke en pastorale ondersteuning bestaan. De predikanten en pastores kunnen altijd direct benaderd worden voor pastorale ondersteuning.

Iedere pastorale wijk heeft in deze opzet een pastoraal aanspreekpunt waar gemeenteleden kunnen aangeven een pastoraal bezoek op prijs te stellen.
Voor de oudere gemeenteleden, die thuis of in de woonzorginstellingen wonen, blijft bestaan dat ze indien gewenst bezocht gaan worden door een vaste bezoeker.

Regio-indeling

De commissie Pastoraat is ook verantwoordelijk voor de organisatie en indeling van de Regio's waarin waarin predikanten, coördinatoren en ouderlingen het pastoraat verzorgen. 
De Regio-indeling Pastoraat vindt u hier.

PredikantenCollage 2021

 

Predikanten en kerkelijk werkers

In onze gemeente is momenteel alleen ds Fedde Welbedacht werkzaak als full time predikant in vaste dienst.

In de vakatures die zijn ontstaan na het vertrek van ds Evert Jan Hefting en ds Jan Willem Nieboer zijn de volgende predikanten benoemd in tijdelijk dienst verband:
 - ds Aizo Wiebenga, emeritus predikant,  voor 8 uur per week
 - ds Ranne van Zessen, ambulant predikant in Friesland voor 18 uur per week en maximaal 1 jaar.

 

Adressen en telefoonnummers vindt u hier

 

 

  (Klik op de afbeelding voor een vergroting

   __________________________

 De kerkgebouwen van onze PKN Gemeente

  

gs martinikerk2 klein

MARTINIKERK
Grote Kerkstraat 9
8601 ED Sneek

gs oosterkerk1 klein

OOSTERKERK
Jachthavenstraat 1A
8603 CJ Sneek

gs zuiderkerk1 klein

ZUIDERKERK

Rienck Bockemakade 7
8601 AC Sneek

 

Meer informatie over gebruik en/of huur van de kerkgebouwen:
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
tel.: 0515-412773

 
 

Regio-indeling Pastoraat

Regio-indeling Protestantse Gemeente Sneek vanaf 1 april 2019

________________________________________________

Pastorale  aanspreekpunten

Sinds enige tijd zijn er een aantal pastorale aanspreekpunten (PaP)  in onze gemeente werkzaam.
In het pastoraat  werken we vraaggericht, wat betekent dat er door gemeenteleden vooral zelf aangegeven moet worden indien er behoefte is aan pastorale aandacht en bezoek. 

Maar wat kan er dan worden doorgegeven en wie zijn de pastorale aanspreekpunten?
U kunt contact opnemen met het pastoraal aanspreekpunt voor alle vragen die u heeft rondom pastoraat of als er iets is wat u aan ‘de kerk’ wilt laten weten.
Bij het pastoraal  aanspreekpunt kun je bezoek voor jezelf aanvragen maar ook voor iemand anders. Belangrijk is dat dit wel wordt overlegd met diegene waarvoor je een bezoek aanvraagt.
U kunt er ook o.a. berichten doorgeven van ernstige of langdurige ziekte, ziekenhuisopname of van huwelijk jubilea.
En er kunnen signalen worden doorgeven over bijvoorbeeld  zorgsituaties die u tegenkomt.
In overleg met de pastores zal er naar aanleiding van de vraag gekeken worden hoe en door wie het opgepakt gaat worden.

Uiteraard kunt  u ook altijd rechtstreeks contact opnemen met één van de pastores.

Onze gemeente kent 4 pastorale wijken.

Iedere pastorale wijk heeft een eigen pastoraal aanspreekpunt

 

Pastorale wijk 1
Regio's: Noorderhoek 1, Hemdijk, Centrum, Sperkhem/Tuindorp en Stadsfenne

PASTORAAL AANSPREEKPUNT: Marieke Twijnstra-Boersma tel. 425044, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Predikant: vakant

Regio-indeling:

- vakant: regio’s Noorderhoek 1, Hemdijk, Centrum, Sperkhem/Tuindorp
- vakant: regio Stadsfenne

__________________

Pastorale wijk 2
Regio's: Lemmerweg, Tinga, Duinterpen 1 en 2, Houkepoort

PASTORAAL AANSPREEKPUNT: Map Vermeulen-van den Heuvel, tel 424724, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Predikant: ds. Fedde Welbedacht en pastor Sjettie Tjeerdsma

Regio-indeling:

- ds. Fedde Welbedacht: regio’s Lemmerweg, Tinga, Duinterpen 1 en 2, Houkepoort
- vakant : regio Domp/Oudvaart

__________________

Pastorale wijk 3
Regio's: Eiland, Bomenbuurt, Pasveer, Zwette/Harixmaland, Parallelwijk, De Loten/Noorderhoek 2

PASTORAAL AANSPREEKPUNT: Clasien Weemhoff-van Eijk, tel. 231947, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Predikant:
ds.Evert Jan Hefting en pastor Wia Marinus

Regio-indeling:

- vakant: regio’s Pasveer, Zwette/Harinxmaland, Parallelwijk, De Loten/Noorderhoek 2
- vakant: regio’s Eiland, Bomenbuurt

__________________

Pastorale wijk 4 (Woonzorgcentra):

PASTORAAL AANSPREEKPUNT: Ad Buijs, tel. 559290, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Regio-indeling:

- ds. Fedde Welbedacht : Bonifatiushuis en Skulplak

- vakant: Frittemahof/Frittemastate

- vakant: Nij Nazareth

- vakant: Parkflat

- vakant: Wumkeshûs en Noorderhoek

__________________

 

 

Adressen Kerkbestuur

___________________________________________________________

Algemene Kerkenraad:

  Voorzitter:    

 Mw. E. Eelkema,
 De Strikel 39;  8604 VT Sneek
 tel. 0515-421637; e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Vice-voorz.:

 Vakant

  Scriba:

 Dhr. H.J. Greven 
 Oosterom 24;  8602 DG; tel. 0515-433543 of 06-45235798
 e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkrentmeesters

  Voorzitter:

 Dhr. T. Metz,
email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
tel. 06-53794540.

  Secretaris: Dhr. J. Tjalsma
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 kerkelijk bureau

Kerkelijk Bureau

______________________________________________________

 

Adressen Commissie Pastoraat

 

 Voorzitter

 Vakant  
Secretaris:  Mw. Buijs  Tel. 0515-559290
 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 Predikanten  ds. F.H. Welbedacht  It Bûtlân 73; 8604 VJ Sneek 
 Tel. 0515-411454; 
 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
ds A.Wiebenga
 
in tijdelijk dienstverband voor 8 uren per week

 
Slufter 7, 8602 DA Sneek, tel. 439565
 e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
 ds Rianne  van Zessen

 in tijdelijk dienstverband voor 18 uren per week

 

 Burg. vd Munnikstraat 9
 9919 AN Loppersum
 tel. 06-48480271  -  email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

__________________________

 

Subcategorieƫn

Diakonie

Informatie van en over de Diakonie van de Protetantse Gemeente Sneek

Nieuwsbrief

Nieuwsbrieven van het Moderamen van de Protestantse gemeente Sneek aan de gemeenteleden

Toekomst kerkgebouwen

Deze categorie is bedoeld voor de rapporten van de commissies 'Visie 2020' en de Werkgroep Gebouwen'.